Contact us on (248) 4 672 800


Mesaz Minis Pamela Charlette

Mesaz Minis Pamela Charlette A Lokazyon Lazournen Labita. Sa lannen nou selebre 250 an nou legzistans koman en nasyon. Ozordi avek en popilasyon en pti pe plis ki 98,000 zabitan, nou progre koman en zenn sivilizassy-on in enn tre remarkab. Nou lakonplisman dan domenn lozman, koman en pti pei lo nivo lafrik, I enkonparab. Sa I rezilta plizyer fakter premyerman en bon progranm redistribisyon later ki’n fer ki bann proze landbank e proze lakaz i’n vin en solisyon lozman ki’n tous bokou Seselwa. Dezwyenman en bon program sosyal kot la plipar fanmiy Seselwa in kapab epanouir dan en sosyete stab san vyolans e lager, trwazyenman en progranm ledikasyon ki’n elev nivo konesans nou sit-wayen e katriyenman en lekonimi vibran ki’n permet nou standar lavi amelyore e per-met Gouvernman pou met resours adekwa pou fasilit nou pep pou ganny en lozman. Konpare avek nou zanset 250 an pase, nou’n fer bokou progre. Annou ozordi reflesir lo bezwen lakaz pour lefitir par komans zet en pti regar lo lepase, tel ki proze Corgat estate, lakaz Les Lemelles, Foret Noire Port Glaud, Nageon Estate, Bodamien, landbank Anse Etoile, La Digue e Grand Anse Mahe zis pour nonm enn de. Gouvernman in kontinyen e pour kontinyen envestir dan sekter lozman pour kree e devlop bann nouvo kominote. Distrik parey Roche Caiman, Perseverance, e la resaman avek linisyativ 24/24, akote plizyer lezot prodwi lakaz tel ki kondominium ek self-finance i bann legzanp komitman ki sa Gouvernman i kontinyen annan pour realiz bezwen lozman en fanmiy. Pour en pti zil, bezwen lakaz Sesel i reste enn ki tre o. Nou konstate ki fakter sosyal e laspirasyon personnel i de fakter kle ki kontribye ver sa gran demann. Alor i enportan ki nou pa kit personn deryer, me an menm tan nou bezwen osi rekalibre lespektasyon. Dan nou plan compreansiv 2017, Governman ti resouliny lenportans pou donn solisyon lozman pour tou kous popilasyon baze lo zot bezwen e mwayen. Me nou osi konstate ki sak endividi i bezwen pran zot responsabilite pou fer sir ki lozman i reste enn zot priyo-rite de baz e fer ki zot osi zot kontribye pou fer zot rev vin en realite. Nou kontinyen lans en lapel pour ki sekter prive i zwe en pli gran rol dan sa sekter an komansan par fer bann lokasyon pli abordab e pas bann benefis ki zot in gannyen lo pri lakaz, paran ki annan myayen pour ed zot zanfan zot fer li, sa I enkli later zeritye ki kapab ed detrwa fanmiy. Dan moman difisil ki lemonn e nou pei pe pas ladan, sa ti pou soulaz bokou fanmiy e anmenn en kominote pli prospere. En lakaz pour tou pa merit vin zis devwar Gouver-man di zour, me nou tou. En Lakaz i reste en lobzektif prensipal laplipar endividi e fan-miy. Nou parkour koman en nasyon I enn tre zenn e anba nou proze 3000 lakaz, Gouver-man I konvenki ki amenazman demann lakaz pou pa selman redwir me i pou osi en lenvestisman lonterm pour en meyer sosyete. Alor mon demann tou bann akter pren-sipal enkli sekter prive, pour zwenn nou dan sa demars. En lakaz pour tou sa ki dan bezwen pour en meyer kominote e pei.